GRUP C1 PER LES POLICIES LOCALS…

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b443.pdf

 

Pàgina 32

Article 65. Modificació de la Llei 16/1991
(policies locals)
S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, amb el
text següent:

«Disposició addicional setena
1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les
categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classifiquen,
a efectes administratius de caràcter econòmic,
en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa
vigent en matèria de funció pública

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència
retributiva del sou base resultant de la classificació
en el grup C1 es dedueix de les retribucions
complementàries de la corresponent relació de llocs de
treball.
3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat
a l’aplicació del canvi de classificació a què fa referència
aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb
el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari
en el moment que van serperfets.
4. Les persones aspirants a la categoria d’agent, durant
la realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, han de percebre les retribucions
bàsiques corresponents al grup C2.
5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius
i no suposaequivalència o reconeixement en
l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.
6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han
d’entendre referides als nous grups de classificació
professional:
A l’escala superior, el grup A1
A l’escala executiva, el grup A2
A l’escala intermèdia, el grup C1
A l’escala bàsica, el grup C2.»

Boletín informativo 

Webs de interés

Homepage-Sicherheit