Respuesta: SI.

El hecho de que pasados más de 20 años la administración correspondiente no hay cumplido con su obligación de crear un Reglamento interno no es razón para la no aplicación de la norma, en este sentido se han pronunciado diferentes sentencias en relación a la falta de desarrollo reglamentario. El funcionario deberá agotar los recursos administrativos y acudir al Contencioso Administrativo.

Llei de Policies de Catalunya:
Article 43

1. Els policies locals que segons dictamen mèdic o per raó de l’edat, que en cap cas pot ésser inferior a cinquanta-set anys, tenen disminuïda llur capacitat per a complir el servei ordinari passen a la situació de segona activitat, d’acord amb el que disposi el reglament municipal respectiu.

2. Per regla general, els policies locals desenvolupen la segona activitat dins el mateix cos a què pertanyen, exercint altres funcions, d’acord amb llur categoria; si això no és possible, bé per manca de places, bé per motiu d’incapacitat pròpia, poden passar a prestar serveis complementaris adequats a llur categoria en altres llocs de treball de la mateixa corporació local.

3. El pas a la situació de segona activitat no pot representar una disminució de les retribucions bàsiques ni del grau personal dels afectats.

Article 44

1. El tribunal que ha d’emetre el dictamen mèdic a què es refereix l’article 43.1 s’ha de compondre de tres metges, un de designat per l’ajuntament, un de designat per l’interessat i un d’escollit per sorteig entre els facultatius del Servei Català de la Salut que tenen els coneixements idonis en relació amb el tipus d’afecció o de malaltia que pateix l’interessat.

2. Els metges del tribunal poden ésser recusats per causes de parentiu amb l’interessat, fins al quart grau de consanguinitat o fins al segon grau d’afinitat, per amistat íntima o enemistat manifesta amb l’interessat o per falta de la idoneïtat requerida.

3. El tribunal ha d’emetre el dictamen mèdic per majoria i l’ha d’elevar, acompanyat del parer del facultatiu que en discrepi, si s’escau, a l’òrgan municipal corresponent per tal que adopti la resolución pertinent, contra la qual es poden interposar els recursos que determina la legislació vigent en matèria de règim local.

Disposició final segona. Les corporacions locals, en un termini de dos anys, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’aprovar el reglament específic del cos o, si ja en tenien, adequar-lo als preceptes d’aquesta Llei i a les disposicions que la despleguin.

Boletín informativo 

Webs de interés

Homepage-Sicherheit