Modificació important en relació al règim disciplinari de les policies locals de Catalunya.

El Butlletí Oficial de l’Estat núm. 124, del dia 21 de maig de 2010, publica la Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, per la qual es regula el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia. L’esmentada Llei orgànica, que va entrar en vigor el dia 10 de juny de 2010, deroga expressament els articles 27 i 28 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat; els quals regulaven el règim disciplinari dels funcionaris de l’esmentat cos de policia.

La disposició final sisena de la LO 4/2010 estableix que “la presente Ley orgánica se aplicará a los cuerpos de Policía Local de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”; per la qual cosa, aquesta Llei orgànica s’aplica als cossos de policies locals directament en allò que prevegi la legislació orgànica reguladora de les forces i cossos de seguretat.

Font: http://www.diba.cat/butlletins/detall.asp?id=16550

El Butlletí Oficial de l’Estat núm. 124, del dia 21 de maig de 2010, publica la Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, per la qual es regula el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia. L’esmentada Llei orgànica, que va entrar en vigor el dia 10 de juny de 2010, deroga expressament els articles 27 i 28 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat; els quals regulaven el règim disciplinari dels funcionaris de l’esmentat cos de policia.

La disposició final sisena de la LO 4/2010 estableix que “la presente Ley orgánica se aplicará a los cuerpos de Policía Local de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”; per la qual cosa, aquesta Llei orgànica s’aplica als cossos de policies locals directament en allò que prevegi la legislació orgànica reguladora de les forces i cossos de seguretat. Així mateix, la disposició final cinquena de la LO 4/2010 disposa que no tenen la consideració de Llei orgànica els articles 19 a 47 -reguladors del procediment disciplinari- ambdós inclosos, així com les disposicions addicionals, les transitòries, l’apartat segon de la disposició derogatòria única i les disposicions finals segona, tercera, quarta i setena de l’esmentada Llei.

La LO 2/1986, que considera el cos de la Policia Local com un cos de seguretat més (art. 2.c), es dicta a l’empara de l’article 104.2 de la Constitució, el qual disposa que una llei orgànica determinarà les funcions, els principis bàsics d’actuació i els estatuts de les forces i cossos de seguretat. D’aquesta manera, d’acord amb l’article 52 d’aquesta Llei, als policies locals se’ls apliquen els principis generals del capítol II -principis bàsic d’actuació- i del capítol III -disposicions estatutàries comunes- del títol I i el règim disciplinari regulat a la secció 4a, del capítol IV, del títol II -règim disciplinari dels funcionaris del Cos Nacional de Policia, arts. 27 i 28- amb l’adequació necessària a la normativa local, les disposicions dictades per les comunitats autònomes i els reglaments específics dictats pels ajuntaments corresponents.

L’article 27 de la LO 2/1986 establia la prescripció de les faltes lleus (un mes), greus (dos anys) i molt greus (sis anys); regulava les conductes considerades com a faltes molt greus i disposava que les faltes greus i lleus es determinarien reglamentàriament de conformitat amb els criteris que es recollien a l’apartat 4 de l’esmentat article.

Per la seva part, l’article 28 de la mateixa normativa orgànica regulava les sancions que podien imposar-se per la comissió de les faltes, la prescripció de les sancions imposades per les faltes molt greus, greus i lleus, així com el règim de cancel·lació de les faltes i les sancions disciplinàries.

A nivell autonòmic, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, s’aprova amb l’objecte d’establir un règim jurídic homogeni que integri les policies locals en un mateix sistema de seguretat pública i permeti la seva coordinació a partir del règim estatutari previst a la LO 2/1986, d’acord amb les competències atorgades per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en matèria de coordinació de l’actuació de les policies locals i amb respecte al principi d’autonomia local. D’aquesta manera, regula en el títol sisè (art. 46 a 58) el règim disciplinari aplicable a les policies locals.

Amb la derogació dels articles 27 i 28 de la LO 2/1986 per la LO 4/2010, la qüestió és determinar el règim disciplinari aplicable als funcionaris dels cossos de la Policia Local de Catalunya.

En un principi ens vam decantar per l’aplicació del règim disciplinari previst a la Llei 7/2007, de 12 d’abril (EBEP), als cossos de les policies locals a partir de la derogació expressa dels esmentats articles 27 i 28 de la LO 2/1986 i d’acord amb el que preveu l’article 3.2[1] en relació amb l’article 4.e)[2] de l’EBEP. Tanmateix, després d’una lectura més acurada de la disposició final sisena de la LO 4/2010, per la qual aquesta Llei s’aplica als cossos de la Policia Local d’acord amb allò que preveu la legislació orgànica -en aquesta disposició no es fa una referència concreta a la LO 2/1986, sinó a tota la normativa orgànica- reguladora de les forces i cossos de seguretat, entenem que la voluntat del legislador, d’acord amb el mandat constitucional de l’article 104.2 CE, és equiparar el règim estatutari, els principis bàsics d’actuació i el règim disciplinari[3] de tots els col·lectius policials i, en conseqüència, el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia al Cos de la Policia Local; voluntat que es desprèn de l’articulat de la LO 2/1986 i de la seva exposició de motius.

En relació amb el règim disciplinari dels cossos de les policies locals, la doctrina jurisprudencial ha assenyalat que

…en el ordenamiento jurídico español se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (entre las que el art. 2, C, de la citada Ley Orgánica encuadra a los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales), respecto de las que el art. 149,1,29 de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) atribuye al Estado competencia exclusiva para su regulación y que, conforme al art. 104 de esa Suprema Norma, debe realizarse mediante una Ley Orgánica, que determine los principios básicos de los estatutos de las Fuerzas que las integran, lo que se ha dado cumplimiento a través de la nombrada Ley Orgánica 2/1986. Siendo esas previsiones constitucionales las que sirven de razón para que el art. 52 de dicha Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, remita la regulación de un aspecto tan esencial del estatuto funcionarial de la Policía Local como es el disciplinario, a la sección 4ª, del capítulo IV, del Título II de dicha Ley. De modo que si bien por lógicas necesidades organizatorias, y por la posible participación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en el mantenimiento de la seguridad, en este precepto legal se admite que la regulación que ahora se contempla deba adecuarse a la dependencia de la Administración correspondiente, disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los Reglamentos específicos de cada Cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos… (STS de 17/2/1992, RJ\1992\10756; STS de 3/4/1998, RJ\1998\4226; STS de 29/5/1998, RJ\1998\5454, entre altres).

En conseqüència i d’acord amb els textos normatius estudiats i la jurisprudència citada, entenem que el sistema de fonts a l’hora de determinar el règim jurídic aplicable als cossos de les policies locals de Catalunya és el següent[4]:

a) Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

b) Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, pel qual es regula el règim disciplinari del Cos Nacional de Policia.

c) Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

d) Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

e) Disposicions reglamentàries dictades per la Generalitat de Catalunya.

f) Reglaments específics de cada cos de la Policia Local.

Així mateix, entenem que a partir de l’entrada en vigor de la LO 4/2010, de 20 de maig, el règim disciplinari de les policies locals de Catalunya regeix de la manera següent:

a) Tipificació de les faltes: articles 7, 8 i 9 de la LO 4/2010. Amb caràcter complementari i en tant no s’oposi a la normativa orgànica esmentada, s’aplicarà la tipificació prevista a la Llei 16/1991. Si bé seria necessari revisar l’esmentada normativa per incorporar les conductes previstes a la LO 4/2010.

b) Sancions disciplinàries: articles 10, 11 i 12 de la LO 4/2010.

c) Prescripció de les faltes i sancions: articles 15 i 16 de la LO 4/2010.

d) Procediment disciplinari: articles 26 a 56 del Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

[1] Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

[2] Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

[3] El régimen disciplinario, sin perjuicio de la observancia de las debidas garantías, estará inspirado en unos principios acordes con la misión fundamental que la Constitución les atribuye y con la estructura y organización jerarquizada y disciplinada propias de los mismos. (art. 6.9 de la LO 2/1986.

[4] Els membres de les policies locals i els vigilants són funcionaris de carrera dels ajuntaments respectius i es regiran per la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat; per la legislació específica que estableixi la Generalitat de Catalunya; pels reglaments específics i altres normes dictades pels ajuntaments i per la legislació vigent de règim local i de la funció pública de Catalunya (art. 1.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal de les entitats locals).

Boletín informativo 

Webs de interés

Homepage-Sicherheit